Còisir an Eilein

Cape Breton

Còisir an Eilein (The Island Chorus) was formed in the early 1980s to perform at the International Tattoo in Halifax, under the direction of Gaelic teacher Maureen MacKenzie. The group was made up of traditional Gaelic singers from throughout Inverness County. After the Tattoo, the group continued to meet to learn and share their songs, old and new. Only three singers remain from the original group, but the Còisir has continued to thrive with new members being welcomed all the time. The group meets weekly at An Drochaid Museum in Mabou under the direction of Fr. Allan MacMillan and accompanied on piano by Sandra Gillis. Còisir an Eilein continues to enjoy performing at all types of venues from nursing homes and ceilidhs to community concerts and international stages.

Chaidh Coisir an Eilein a stèidheachadh airson cruinneachadh an Tattoo Eadar-nàiseanta ann an 1983 fo stiùiridh neach-teagaisg, Maureen NicChoinnich. An lùib a’ chòmhlain, bha seinneadairean Gàidhlig bho gach ceàrnaidh de shiorramachd Inbhirnis. As deaghaidh an Tattoo sin, lean iad orra a’ coinneachadh airson òrain sean is ùr ionnsachadh, agus an seinn. Tha cuid de na ciad fheadhainn a bha anns a’ bhuidhinn nach eil nar measg a-nis ach tha an còmhlan a-siar dhol air adhart le seinneadairean ùra. Bidh an còmhlan a’ coinneachadh gach seachdain aig An Drochaid ann am Màbu fo stiùiridh an Athair Urramach Maighstir Ailean Mac a’Mhaoilein agus le Sandra Nic Ill ’Iosa air a’ phiano. Tha e còrdadh ri Coisir an Eilein a bhi a’ seinn anns a’ h-uile seòrsa àite fhad ’s a tha iad a’ toirt toileachadh do dhaoine. Bidh fàilte air seinneadairean ùra uair sam bith.

Back to Top