Lewis MacKinnon

Nova Scotia

Lewis MacKinnon is a singer, musician, and poet born in Inverness, Cape Breton, and raised in Antigonish County, Nova Scotia. A fluent Gaelic speaker, Lewis has released two albums—one of Gaelic songs, A’ Seo / Here (2006) and one of English songs, Making More of It (2010)—and two books of poems, Famhair: Agus Dàin Ghàidhlig Eile / Giant: And Other Gaelic Poems (2008) and Rudan Mì-bheanailteach is an Cothroman, Dàin / Intangible Possibilities, Poems (2014). As Artist in Residence at Celtic Colours in 2010, Lewis worked with professional Gaelic artists from Nova Scotia and Scotland, and advanced Gaelic learners from the North Shore area of Cape Breton, to co-write new Gaelic songs and poetry that were presented during the Festival that year. In 2011, Lewis was awarded the Scottish Bardic Crown, making him the first non-Scottish official bard (poet laureate) of the Royal National Mod. A regular performer at Celtic Colours, Lewis is joined on piano, guitar, and accompanying vocals by his long-time musical companion, Jug In Hand band mate and singer-songwriter, Brian England.

***

’S e seinneadair, neach-ciùil is bàrd a th’ann an Lodaidh MacFhionghuin is esan a chaidh a bhreith ann am Baile Inbhir Nis is a chaidh a thogail ann an Siorramachd Antaiginis. Fear a tha fileanta ’s a’ Ghàidhlig, leig Lodaidh dà chlàr mu sgaoil – fear dhiubh do dh’òrain Ghàidhlig, A’ Seo (2006) is fear eile do dh’òrain Bheurla, Making More Of It (2010) – is dà leabhar do dhàin, Famhair: Agus Dàin Eile Ghàidhlig Eile is Rudan Mì-bheanailteach is an Cothroman, Dàin. Mar neach-ciùil air Mhuinntearas aig Féis nan Dathan ann an 2010, dh’obraich Lodaidh còmhla ri luch-ciùil driachdail Gàidhealach ás Albainn Nuaidh is ás Albainn, is còmhla ri luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig ás a’ Chladach a Tuath ann an Eilean Cheap Breatainn, gus òrain Ghàidhlig is bàrdachd ùra a cho-sgrìobhadh is iad a chaidh an taisbeanadh ré na Féiseadh a’ bhliadhna sin.

Ann an 2011, chaidh Lodaidh a bhàirigeadh le Crùn a’ Bhàird aig a’ Mhòd Rìoghail Nàiseanta ann an Albainn, a’ dèanadh dheth a’ chiad bàrd oifigeil dhen Mhòd Rìoghail Nàiseanta nach deach a bhreith ann an Albainn. Neach-ciùil a bhios a’ cluich aig Féis nan Dathan gu cunbhalach, bidh còmhla ri Lodaidh, air a’ chlàrsaich mhóir is a’ ghiotár agus e a bhios a’ seinn fo dhuan, a chompanach-ciùil fad ùine mhóir is e ’na chompanach-còmhlain is sheinneadair is sgrìobhaiche ann am Pige ’na Làimh, Brian Mac an t-Sasunnaich.

Back to Top