Maggie MacInnes

Scotland

Singer and Celtic Harp player, Maggie MacInnes, was born in Glasgow, Scotland and comes from a long line of Gaelic singers from the small Island of Barra in the Outer Hebrides. She sings songs which have been passed on in her family for generations and she learned most of her songs from her mother, the highly acclaimed traditional singer, Flora MacNeil MBE. Maggie was an early recipient of the BBC Scots Trad Music Awards Gaelic Singer of the Year and has been involved in various groups over the years travelling widely with her music in many parts of Europe, U.S., and Canada. She has composed music for two BBC documentaries and has acted as music producer and performed in many Gaelic language television and radio programs. Maggie also sings many Scots songs and, as she now lives in Ayrshire, she has been focussing over the last few years on the songs of Robert Burns. Maggie’s latest and sixth solo album, “Port Bàn”, was released at the prestigious Celtic Connections Festival in Glasgow (January 2020) and is a tribute to her late mother who has been her main musical inspiration. Maggie’s trio includes the wonderful Anna Massie (also of Blazin’ Fiddles and Rant) and Maggie’s son, Calum Park, who both play fiddle and guitar and provide backing vocals. Maggie is delighted that son Calum is carrying on the family musical tradition.

Na seinneadair, clàrsair agus sgrìobhaiche-ciùil, rugadh Maggie NicAonghais ann an Glaschu, Alba ach ’s ann do Eilean Bharraigh a bhuineas a cuideachd. Bidh i a’ gabhail òran a sinnsearan a thàinig a-nuas thuice tro na ginealachan. Fhuair i a’ mhór chuid dhe na h-òrain seo bho a màthair, an sàr-sheinneadair Flòraidh NicNìll MBE.

Bha Maggie am measg nan daoine a choisinn an duais ‘Seinneadair Gàidhlig na Bliadhna’ (BBC Scots Trad Music Award) goirid ás déidh dha’ n cho-fharpais tòiseachadh. Tha i air a bhith an-sàs ann an iomadh còmhlain-ciùil thar nam bliadhnaichean agus tha i air siubhal fad is farsaing, a’ seinn ann an diofair chearnaidhean den Roinn Eòrpa, na Stàitean Aonaichte agus Canada. Chaidh an siathamh clàr aice, Pòrt Bàn, a chur air bhonn aig an Fhéis chliùiteach Celtic Connections (Am Faoilleach 2020). Tha an clàr a’ toirt urram do dhìleab bhuanach, bhrosnachail a màthar aig a robh buaidh mhór air ceòl Maggie.

Còmhla ri Maggie air an àrd-ùrlar aig Celtic Colours, bidh sar-cheòladair Anna Massie (Blazin’ Fiddle, Rant) agus mac Maggie, Calum Park – an dithis aca a’ cluich na fìdhle, a’ ghiotair agus a’ seinn. Ás déidh dhi a bhith aig Celtic Colours ann an 2000 còmhla ri a màthair, tha Maggie air leth toilichte a bhith air ais am bliadhna còmhla ri a mac, a’ cumail suas traidiseanan ceòl an teaghlaich.

Back to Top