Hannah Krebs

Ontario / Nova Scotia

Hannah Krebs was born and raised in rural Ontario and began learning Gaelic when she moved to Nova Scotia to attend St. Francis Xavier University in Antigonish. Since then, she has become involved in the province’s Gaelic community, and has gained a deep appreciation for the richness of the language and culture while trying to learn as much as she can about the beautiful Gaelic traditions here. She works as a Gaelic Cultural Animator at Baile nan Gàidheal | the Highland Village Museum in Iona and teaches Gaelic classes in the community. Hanna, who also plays concertina, previously performed at Celtic Colours with Lewis MacKinnon as Gu Smior in 2019, and on her own in 2022.

Rugadh is thogadh Annag Krebs ann an Ontario. Thòisich i air a’ Ghàidhlig a thogail nuair a dh’imrich i a dh’Albainn Nuaidh airson oilthigh. Bho ‘n uair sin, tha i air suim mhór a ghabhail ann an cànan agus dualchas nan Gàidheal. An dràsta, tha i ag obair aig Baile nan Gàidheal ann an Sanndraigh. Bidh Annag cuideachd a’ teagaisg clasaichean Gàidhlig ann an corra coimhearsnach feadh Cheap Breatainn. Tha i measail air ceòl, dannsa, a’ dol air chéilidh, agus barrachd eòlas fhaighinn air a’ cheàrn seo dhe ‘n t-saoghail agus na daoine ann.

Back to Top