Kenneth MacKenzie

Cape Breton

Kenneth MacKenzie is a piper and fiddler, raised in a Gaelic-speaking and musical family in Mabou, Cape Breton. Kenneth’s music makes him an in-demand performer at dances, concerts, and festivals at home and further afield. He is an accomplished recording artist and, along with his brother Angus (Dàimh, Seudan), recorded and released the album Pìob is Fìdheall, nominated for both Music Nova Scotia and East Coast Music Awards. Kenneth is the Director of Education and VP of Beinn Mhàbu, Colaisde na Gàidhlig and a founding Director of the first Gaelic immersion school outwith Scotland, Taigh Sgoile na Drochaide. Kenneth currently lives in Mabou with his wife Jenny and their three young children.

‘S ann à Màbu, Ceap Breatuinn a tha Coinneach MacCoinnich agus chaidh a thogail am measg cànain ‘s ceòl nan Gàidheal. Tha e air cliù a thogail mar fidhlear ‘s piobaire beòthail, ‘s an t-seann nòs, ‘s e trang a’ teagasg agus ag éirigh air puirt gu h-ionadail agus air feadh an t-saoghail. Chuir e fhéin ‘s a bhràthair Aonghas (Dàimh, Seudan) mach clàr – Pìob is Fidheall – a chaidh ainmeachadh anns na duaisean Music Nova Scotia agus East Coast Music.

Tha e nise na Stiùiriche Foghlaim aig Colaisde na Gàidhlig ann an Ceap Breatuinn, agus a’ cuideachadh leis a’ chiad sgoil Ghàidhlig air taobh a-muigh na h-Albainn – Taigh Sgoile na Drochaide. Tha e fhéin ‘s a bhean, Jenny, a’ fuireach ann am Màbu leis an cuid cloinneadh.

Back to Top